Program

publica-curate

Obliti privatorum publica curate
Natpis ispred ulaza u Knežev dvor:
“Zaboravite privatne poslove i bavite se javnim”

 

Prijedlog Programske deklaracije: dls-program.pdf

PROGRAMSKA DEKLARACIJA DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

UVOD

Dubrovačka Libertas stranka je politička stranka slobodno udruženih članova – pojedinaca različitih uvjerenja i stavova sa zajedničkim ciljem razvoja i dobrobiti Republike Hrvatske, a posebno Dubrovačke regije, i njezinih građana. Dubrovačka Libertas stranka je prvenstveno regionalna politička stranka i stoga nije ideološki opterećena u smislu podjele na političku ljevicu ili desnicu.

Nastanak stranke uvjetovan je potrebom ravnopravnog uključivanja građana Dubrovačke regije u tekuća i buduća gospodarska, društvena i politička zbivanja u ovom prostoru, odnosno u prostorima Hrvatske i Europe.

Područje Dubrovačke regije na kojem će prvenstveno politički djelovati Dubrovačka Libertas stranka čini područje Konavala, Župe dubrovačke, Dubrovnika, Dubrovačkog primorja, Pelješca, Korčule, Lastova, Mljeta i Elafitskog otočja, koje područje predstavlja prirodnu, zemljopisnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu.

Glavni cilj Dubrovačke Libertas stranke je da svojim političkim djelovanjem, u sklopu višestranačkog sustava, podstiče, razvija i štiti sve posebnosti i bogatstvo Dubrovačke regije kao regionalnog entiteta oblikovanog na osebujnom povijesnom, gospodarskom i kulturnom bogatstvu i posebnosti.

Temeljni politički ciljevi i načela Dubrovačke Libertas stranke radi čijeg ostvarivanja se stranka osniva sadržani su u ovoj Programskoj deklaraciji.

U realizaciji ovih načela Programska deklaracija Stranke konkretizira se kroz zalaganje Stranke, uvijek isključivo demokratskim, nenasilnim putem uz dijalog i puno poštivanje drugih uvjerenja, za ostvarenje zadanih zadataka i ciljeva.

O NEPOSREDNOJ (PARTICIPATIVNOJ) DEMOKRACIJI

Dubrovačka Libertas stranka će se u svom političkom djelovanju zauzimati za politički sustav neposredne (participativne) demokracije po kojem birači neposredno, a ne otuđene, a nerijetko i korumpirane, političke “elite” donose ključne političke odluke, i to birači na lokalnoj razini na zborovima građana ili putem referenduma, a birači na regionalnoj i državnoj razini putem referenduma (takav se politički sustav već desetljećima uspješno primjenjuje u Švicarskoj).

Na području Dubrovačke regije bi takve odluke između ostalih trebale biti: odluka o području i sjedištu buduće regije, odluka o golfu i urbanizaciji na brdu Srđ, odluka o izgradnji hidroelektrane Ombla, itd..

DLS se zalaže da o gore navedenim i njima sličnim temama posljednju riječ trebaju dati građani na referendumu.

S tim u vezi DLS će se prvenstveno zalagati da se u Republici Hrvatskoj sadašnji potrebni broj potpisa birača za raspisivanje referenduma na nacionalnoj razini od praktično nemoguće dostižnog 10% smanji na najviše 100 tisuća potpisa birača (kao što se to npr. traži u Švicarskoj), te kad je u pitanju regionalni ili lokalni referendum na 5% potpisa birača na regionalnoj ili lokalnoj razini. Također, DLS će se zalagati i da se produži sadašnji nerealno kratak rok od 15 dana za prikupljanje potpisa birača za referendum na najmanje 30 dana.

Nadalje, DLS će se zalagati da se u Ustav RH ugrade jamstva po kojima izbornim zakonima mora biti zajamčeno da birači na lokalnim, regionalnim i državnim izborima, najmanje jednu polovinu vijećnika, odnosno zastupnika mogu birati neposredno u izbornim jedinicama u kojima se u svakoj izbornoj jedinici pojedinačnim izborom bira samo jedan vijećnik, odnosno zastupnik, a ne kao sada samo sa izbornih lista sa više kandidata na čije sastavljanje nemaju nikakav utjecaj, pa sukladno tome ni na izabrane vijećnike, odnosno zastupnike, koji se stoga osjećaju odgovornima samo svojim stranačkim vrhuškama, a ne biračima.

O DRŽAVI SOCIJALNE PRAVDE

Dubrovačka Libertas stranka će se zalagati za promjenu sadašnjeg političkog i ustavno-pravnog neoliberalnog kapitalističkog sustava u Republici Hrvatskoj u novi ustavno-politički sustav države socijalne pravde i demokracije sa snažnim modelima socijalne politike i radničke participacije kakav se uspješno primjenjuje u tzv. skandinavskim (nordijskim) državama (Danska, Finska, Island, Norveška i Švedska).

DLS će se zalagati da se u Republici Hrvatskoj radi zaštite interesa socijalne pravde i društvene ravnoteže promjenama Ustava mogu djelomično ograničiti sadašnji neograničeni opseg privatnog vlasništva i prava iz kapitala i poduzetništva enormno bogatih pojedinaca, banaka, transnacionalnih korporacija i drugih monopolističkih organizacija u slučajevima u kojima taj kapital i vlasnička prava prelaze ustavnim zakonom određenu razinu kojom se neopravdano ugrožava socijalna pravda i društvena ravnoteža.

S tim u vezi DLS će se zalagati da se u Republici Hrvatskoj u porezni sustav ugrade snažni mehanizmi socijalne pravde koji će omogućiti smanjivanje poreznog opterećenja običnih građana, a posebno socijalno ugroženih kategorija stanovništva, te smanjenje poreznog opterećenja gospodarstvu, osim bankama, transnacionalnim korporacijama i drugim monopolističkim organizacijama, te koji će omogućiti zahvaćanje ekstra profita koji nije rezultat rada nego monopolističkog položaja na tržištu.

O REGIONALIZMU

Dubrovačka regija više od 8 stoljeća ima izraženu i priznatu regionalnu samobitnost, potvrđenu slijedom sveukupnoga povijesnog zbivanja u različitim regionalnim, pa i državnim oblicima: Dubrovačkoj Republici, Općini Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Područje Dubrovačke regije (područje Konavala, Župe dubrovačke, Dubrovnika, Dubrovačkog primorja, Pelješca, Korčule, Lastova, Mljeta i Elafitskog otočja) predstavlja prirodnu, zemljopisnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, te na taj način ispunjava sve zakonske uvjete da bude posebna samoupravna i fiskalna regija.

Dubrovačka Libertas stranka okuplja u svoje članstvo sve građane Dubrovačke regije, prvenstveno po načelu zavičajnosti, ali i druge građane Republike Hrvatske, koji su spremni sudjelovati u projektu kulturnog, gospodarskog i moralnog preobražaja ovog prostora.

Dubrovačka Libertas stranka odbacuje sva posezanja za promjenom državnih granica i prekrajanjem današnjih teritorijalnih podjela u regiji, ali istovremeno protivi se bilo kakvom smanjenju propustivosti današnjih državnih granica u regiji.

Dubrovačka Libertas stranka odbacuje svaki centralizam, uključujući tu i dalmatinski ili dubrovački. Zalaže se za udruživanje slobodnih komuna koje će veći dio svojih interesa ostvarivati kroz regionalna tijela izabrana na neposrednim i tajnim izborima.

Dubrovačka Libertas stranka se zalaže za ravnomjeran razvoj unutar Regije pa će se stoga zalagati za decentralizaciju regionalne administracije i operativnih stručnih službi i resora. Istovremeno DLS će se zalagati i da upravno-administrativne institucije države budu policentrično ustrojene i raspodijeljene po regijama.

Dubrovačka Libertas stranka će u svom djelovanju razvijati različite oblike suradnje s drugim organizacijama i pojedincima koji se zalažu za poštivanje i razvijanje regionalnih posebnosti.

Dubrovačka Libertas stranka odbacuje odnos metropola-provincija. Dubrovačka regija je stoljećima gradila svjetske metropole. Smatramo normalnom obavezom svakog građanina i svake regije podmirivanje obaveza prema široj zajednici, ali na način koji će se jasno unaprijed ustvrditi i biti prema europskim kriterijima.

Dubrovačka Libertas stranka se zalaže za formiranje regije kroz dobrovoljan pristup u regiju. Isključivo mjerilo stvaranja jedinstvenog grozda gradova i općina je potreba i interes pojedinog grada i općine da se združi s drugima. Granični gradovi i općine mogu radi različitih interesa biti povezani i sa drugim susjednim regijama. Stoga će se Dubrovačka Libertas stranka svim raspoloživim demokratskim sredstvima boriti za Dubrovačku regiju u kojoj će građani po poznatim zapadnoeuropskim kriterijima kroz regionalni parlament i regionalnu vladu odlučivati o razvoju i sudbini regije.

O REGIONALNIM CILJEVIMA I DJELATNOSTIMA

Cilj i svrha osnivanja DLS-a je zalaganje za gospodarski i demokratski boljitak Dubrovačke regije i njenih stanovnika, kao i zalaganje za zaštitu, očuvanje, obnovu i njegovanje tradicije, kulturne baštine, običaja i govora Dubrovačke regije.

U svrhu ostvarivanja naprijed navedenog cilja i svrhe osnivanja DLS će naročito obavljati sljedeće djelatnosti:

 1. zalagati se da u budućem regionalnom preustroju Republike Hrvatske, Dubrovnik ostane regionalno središte, te da u budućnosti dobije i veće samoupravne i administrativne ovlasti umjesto sadašnjeg trenda smanjivanja i oduzimanja mu dosadašnjih ovlasti i institucija;
 2. zalagati se da Dubrovačka regija kao kompenzaciju zbog svoje teritorijalne nepovezanosti i prometne izoliranosti od matične države i s tim povezanih ili uvjetovanih prometno-gospodarskih, carinsko-graničnih i drugih poteškoća dobije posebni fiskalni status, odnosno postane slobodna ekonomska i carinska zona u okviru Republike Hrvatske s posebnim carinskim, deviznim, vanjskotrgovačkim i poreznim povlasticama i olakšicama;
 3. zalagati se da se Dubrovačka regija u dogovoru Vlade RH i Europske Unije izuzme od buduće primjene schengenskih graničnih i carinskih protokola, kako je to sada urađeno za neke udaljene teritorije (regije) drugih država članica EU ili za druge Dubrovačkoj regiji slične teritorijalne eksklave koje kopneno ne graniče s matičnom državom, dok se izgradnjom Pelješkog mosta i/ili ulaskom BiH u EU ne riješi problem Dubrovačke regije s schengenskom granicom prema matičnoj državi;
 4. zalagati se za policentričan i ravnomjeran razvoj čitave Dubrovačke regije, maksimalno uvažavajući mogućnosti i prednosti, te tradiciju svake od tradicionalnih subregija, gradova i naselja u Dubrovačkoj regiji (Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovnik, Dubrovačko primorje, Pelješac, Korčula, Lastovo, Mljet, Elafitsko otočje);
 5. zalagati se za zaštitu, očuvanje i obnovu bogate spomeničke i kulturne baštine Dubrovačke regije, te za zaštitu, očuvanje i njegovanje starog dubrovačkog govora i dubrovačke književnosti;
 6. zalagati se za zaštitu, očuvanje i saniranje neprocjenljive vrijednosti prostora, prirode, izvorišta pitke vode i okoliša u Dubrovačkoj regiji, a posebno za ekološki prihvatljivo rješavanje problema smeća i saniranje postojećih neadekvatnih odlagališta;
 7. zalagati se da se izvuku iz zaborava i ožive u komercijalne (turističko-promidžbene, odnosno gospodarsko-marketinške) svrhe stari običaji i institucije Dubrovnika, Korčule, i drugih naselja Dubrovačke regije;
 8. zalagati se da Dubrovnik postane festivalskim gradom tijekom čitave godine;
 9. zalagati se za razvoj kongresnog, zdravstvenog, vjerskog i sportskog turizma u Dubrovniku i Dubrovačkoj regiji;
 10. zalagati se za obnovu, revitalizaciju i razvoj tradicionalnih pomorskih i trgovačkih djelatnosti u regiji, te za osnivanje snažne regionalne investicijsko-kreditne banke;
 11. zalagati se za razvoj malih obiteljskih turističko-proizvodnih domaćinstava i seoskog turizma;
 12. zalagati se za obnovu i unaprjeđenje maslinarstva i vinogradarstva u regiji na temeljima komercijalne proizvodnje zdrave hrane s poznatim dubrovačkim regionalnim brendovima.

O LJUDSKIM PRAVIMA

Temelj politike Dubrovačke Libertas stranke su ljudska prava. Sloboda pojedinca, kao i sloboda savjesti i izražavanja individuuma, osnova je svake moderne države i kao takva iznad svakog diskrecijskog prava države nad pojedincem. Ljudska prava su nedjeljiva. Ta prava su jednaka za sve ljude neovisno o njihovoj narodnosti, podrijetlu, rasi, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, obrazovanju, društvenom i materijalnom položaju. Ne postoji interes viši od poštivanja ljudskih prava i ne postoji razlog zbog kojega bi se ljudska prava mogla kršiti i ograničavati. DLS se zalaže za zabranu svakog političkog programa koji zagovara ili provodi nasilje, nacionalnu, vjersku, političku, ideološku i rasnu netrpeljivost.

DLS će se naročito zalagati za puno poštivanje temeljnih sloboda i prava čovjeka – slobode mišljenja, govora, javnog istupanja i udruživanja u političke i druge zajednice. Posebno će se boriti za slobodu štampe i svih medija radi potrebe formiranja demokratske javnosti.

O UNUTARSTRANAČKOJ DEMOKRACIJI

Samo ona politička stranka čije članstvo, a posebno vodstvo čine politički i javno posve nekompromitiranih ljudi, čiste prošlosti i savjesti, te koja u svojim statutarnim aktima ima ugrađene snažne mehanizme koji osiguravaju unutarstranačku demokraciju može biti jamac demokratskog političkog razvoja društva i zajednice u kojoj djeluje.

DLS će u svoje statutarne akte ugraditi mehanizme koji će biti brana da pojedinci kriminalne ili nečasne prošlosti ili sadašnjosti mogu postati ili ostati članovi, a posebno aktivisti stranke.

Isto tako, DLS će u svoje statutarne akte ugraditi mehanizme koji će biti brana da dojučerašnji članovi drugih političkih stranaka, tzv. “politički profesionalci” mogu biti birani u najvažnija tijela stranke ili na važne dužnosti u stranci prije isteka odgovarajućeg “rehabilitacijskog” razdoblja (npr. prije isteka 5 godina od prestanka članstva u drugoj političkoj stranci).

Također, DLS će u svoje statutarne akte ugraditi mehanizme koji će u korijenu spriječiti svaki oblik “cezarizma” i “nepotizma”, te će isto tako u svoje statutarne akte ugraditi i učinkovite mehanizme civiliziranog i demokratskog rješavanja unutarnjih i vanjskih prijepora, sprječavanja cenzure govora i mišljenja, nasilja bilo kakvog, verbalnog ili fizičkog manjine nad većinom, ali i većine nad manjinom, te autoritarnog vladanja i ponašanja u stilu “država (regija, grad, općina, stranka …) to sam ja”.

Nadalje, DLS će u svoje statutarne akte ugraditi odredbe koje će omogućiti jedan potpuno novi demokratski koncept upravljanja političkom strankom po ugledu na takve mehanizme koji su se pokazali uspješnim i učinkovitim u praksi Dubrovačke Republike.

S tim u vezi DLS će u svoje statutarne akte ugraditi odredbe koje će omogućiti:

 1. da sve važne odluke u stranci donose kolektivna tijela (Sabor stranke, Malo vijeće, Veliko vijeće, Nadzorni odbor, Sud časti …);
 2. da sve dužnosnike stranke s posebnim ovlastima (predsjednik, dopredsjednici, glavni tajnik, glavni rizničar i tsl.) imenuje i po potrebi razrješava (opoziva) odgovarajuće upravno tijelo stranke, a ne Izborni sabor stranke (koji se dosta teže i sporije saziva); te
 3. da mandat predsjednika i dopredsjednika stranke ne može biti duži od godinu dana.

O PRAVNOM PORETKU

Stranka se zalaže za ostvarivanje demokracije kroz oblike realizacije pravne države. Pošto država raspolaže političkom moći i pravnom represijom, a pravo je svojevrsna kulturna tvorevina, postoji stalna opasnost da baš država ugrozi pravo, da postojeće propise samo gazi, da takvo pravo bude lišeno svojih imanentnih vrijednosti. Stoga će se DLS suprotstavljati i neće prihvaćati zakone koji se protivno propisanoj proceduri usvajaju u parlamentima i koji su suprotni korpusu ljudskih prava, kao civilizacijskog i univerzalnog dosega vremena u kojem živimo. DLS zahtijeva od državnih izvršnih i represivnih tijela da budu vezani pozitivnim pravom kojega proglašavaju legitimno ustrojeni parlamenti, jer je samo pravo povezano sa pravdom, a njegov smisao je da služi pravdi, a ne pukoj svrsishodnosti koju procjenjuju vršitelji državnih funkcija. Samo na taj način pravna država može postati istovremeno demokratska i socijalna. Provedba humanih i demokratskih zakona, koja se povjerava izvršnim tijelima, mora biti stalno podložna sudu emancipiranog javnog mnijenja i nezavisnog sudstva.

DLS će se zalagati da se u zakonodavni sustav Republike Hrvatske, kao matične države, inkorporiraju standardi i terminologija zapadnoeuropskih zemalja u pogledu ljudskih prava, trgovačkog prava Europske Unije, socijalnog prava.

Pravo je i kulturna pojava, povezana sa moralnom obveznošću. DLS traži, da unutrašnji ustroj Republike Hrvatske na čijem teritoriju djeluje, bude kompatibilan zapadnoeuropskim zemljama, koje se temelje na regionalizmu, kao najprimjerenijem obliku organizacije društva, da bi građani Dubrovačke regije mogli samostalno odlučivati o unutrašnjim pitanjima regije kroz svoj regionalni parlament.

O EKONOMIJI

Cilj DLS-a je bogato društvo, odnosno bogata regija. Do tog se cilja dolazi sa skladnim materijalnim i društvenim razvojem. Rast materijalnog bogatstva ne znači uvijek napredak, jer o ljudskoj sreći i kvaliteti života ne odlučuje samo ekonomski razvoj. Zato socijalna i ekološka politika te očuvanje kulturnih dobara jesu faktor ograničenja pukog materijalnog bogaćenja. DLS se zalaže za princip ravnopravnosti svih oblika vlasništva, slobode tržišta i nesmetani protok roba, rada i kapitala. Stranka posebno smatra poticajnom inicijativu pojedinaca za razvoj društva i regije. Iz tog razloga zalaže se za kontinuirano povećanje udjela privatnog vlasništva i za strukturiranje gospodarstva na dioničkim osnovama. Ulogu države treba svesti na stvaranje uvjeta ekonomskog razvoja, koje će regionalne zajednice usklađivati, a nikako na upravljanje u gospodarstvu jer je tako neučinkovito.

Stranka se zalaže za favoriziranje razvoja propulzivnih grana industrije, turizma, poljoprivrede, ribarstva i marikulture, uslužnih djelatnosti i zanatstva radi poticanja razvoja konkurencije i povećanja kvalitetnije ponude roba i usluga uz niže cijene. Uključivanje stranih ulagača i naših radnika zaposlenih u inozemstvu ubrzava razvoj regije dodatnim svježim kapitalom i idejama. Svatko mora imati jednaku šansu ulaska na stabilno tržište. Kapital mora biti zaštićen od samovolje pojedinaca ili države.

Tekućom monetarnom i poreznom politikom treba poticati razvoj odgovarajućih gospodarskih grana i oblika vlasništva. Ekspanziju poduzeća u regiji treba ostvariti povezivanjem sa odgovarajućim regionalnim europskim i svjetskim zajednicama.

Strateški koncept razvoja regionalnog gospodarstva treba temeljiti na globalnim smjernicama razvoja Regije prema agrarnoj i pomorskoj orijentaciji. Pomorska orijentacija Regije znači razvoj turizma, lučkog transporta, brodarstva, ribarstva i marikulture.

Turizam je osnova dubrovačke regionalne ekonomije sa ogromnim potencijalom, posebno uz povećanje razine kvalitete gostiju i razine usluga. Turizam se u Dubrovačkoj regiji mora promovirati sa jedinstvenim programom i nastupom na svjetskom tržištu koristeći nedvojbeni povijesni, zemljopisni i kulturni identitet Regije.

Agrarna politika Regije usmjerit će se na razvoj voćarstva, maslinarstva, vinogradarstva i povrtlarstva, a s time u vezi je razvoj prehrambene industrije. Poljoprivrednu djelatnost u Regiji treba hitno revitalizirati. Stranka se zauzima za razvoj obiteljskih posjeda kao osnovne proizvodne jedinice u poljoprivrednom privređivanju. Regulator veličine posjeda treba biti tržište. Poljoprivrednoj djelatnosti će se dati privilegirani porezni status i povoljne kredite za nabavku agrotehničkih sredstava. Također, neophodno je unaprijed osigurati stabilne cijene i otkup viška regionalnih poljoprivrednih proizvoda.

Poticanje svrsishodne obrade zemljišta odgovarajućom kulturom, uz korištenje pozitivnih iskustava i znanstvene pomoći dovest će do sveobuhvatnog razvoja sela u Dubrovačkoj regiji. Osiguranjem kvalitetnih uvjeta za razvoj poljoprivrede stvorit će se baza za proizvodnju hrane najviše kvalitete, koju će biti moguće plasirati na svjetsko tržište kroz turizam i izvoz.

Samostalno privređivanje će se stimulirati raznim oblicima kredita i poreznom politikom. Ugostiteljstvu, zanatstvu i manjim industrijskim pogonima treba stvoriti uvjete za dobivanje adekvatnih poslovnih prostora pod povoljnim uvjetima.

Daljnji razvoj industrije u Regiji treba prije svega usmjeravati prema uvođenju visokih tehnologija u postojeće gospodarske subjekte. Ekonomskim mjerama poticati će se otvaranje novih, manjih tvrtki čija je djelatnost razvoj novih tehnologija i novih materijala. Na taj način će se podizati kvaliteta življenja i humanizacije rada, što doprinosi ukupnom razvoju demokracije.

DLS se zalaže da se Dubrovačka regija ili dio teritorija Regije pretvori u slobodnu ekonomsku zonu po ugledu na zapadnoeuropska rješenja takvih zona.

Trgovine i bankarstvo trebaju biti u funkciji realizacije pomorske i agrarne orijentacije Regije i temeljiti svoje djelovanje na ovim potencijalima. Cestovna mreža, željeznički, zračni i morski promet, PTT komunikacije, plinifikacija, vodovodna, električna i informatička infrastruktura preduvjeti su materijalnog razvoja Regije. Zato je regionalnu infrastrukturu neophodno hitno, raznim oblicima ekonomskih i političkih inicijativa dovesti na europske standarde.

DLS će se zalagati, u svim sferama ekonomije gdje je to moguće i isplativo, da se kroz sustav

integralnog marketinga istakne osebujnost Dubrovačke regije. DLS smatra da je moguće kreirati specifičan identitet Dubrovačke regije, posebice prehrambenih proizvoda. Iz tih razloga potaknut će stvaranje organizacije za promoviranje znaka MADE IN DUBROVNIK REGION (DUBROVNIK REGION).

O EKOLOGIJI

U Regiji, koja temelji svoju ekonomsku strategiju na litoralu i agraru, treba uvesti najstrože poznate ekološke svjetske kriterije. Provođenje rigorozne ekološke politike je imperativ u razvoju Regije. Budući da se većina problema ne može ograničiti na uži prostor, nužna je široka međunarodna suradnja i aktivnost u planiranju i zaštiti životne okoline. Stranka zastupa princip “održivog razvoja” i rješavanje problema od globalnog interesa. Zaštita i racionalna uporaba zemljišta kroz poboljšanje agrikulturne tehnike i tehnologije sastavni je dio provođenja agrarne politike.

Kontinuirano povećavanje godišnje stope pošumljivanja, vraćanje autohtonih vrsta i unapređenje zaštite šuma od požara i bolesti te zaštite atmosfere i voda u samoj Regiji od mogućeg utjecaja šireg područja na aero zagađenje i zagađenje voda planira se radi očuvanja ukupne životne sredine.

Unaprijediti iskorištavanje čiste alternativne sunčane energije i energije vjetrova, s obzirom na povoljne uvjete prostora i podneblja Regije. U gospodarenju vodama slivova Dubrovačke regije i gospodarenju morem, treba postići zajednički pristup u raspodjeli, pročišćavanju, upotrebi i ispuštanju otpadnih voda, uz maksimalnu zaštitu izvora vode za piće od zagađenja i neracionalnog korištenja. Razvijanje monitoringa je osnovica za racionalno gospodarenje i zaštitu.

O OBITELJI I POJEDINCU

Stranka će se zalagati za socijalne programe koji će posebno štititi obitelj sa djecom. Stranka zastupa osiguravanje željenog i odgovornog materinstva te aktivnu populacijsku politiku. Stranka će se boriti protiv radnog diskriminiranja žene i za novi način vrjednovanja rada žene u domaćinstvu. Djeca i omladina su zajedničko bogatstvo i briga svih građana ovog prostora, pa se njihovom odgoju i razvoju trebaju podrediti snage i potencijali ovog prostora.

Stranka će omogućiti i stimulirati, da mladost Dubrovačke regije ravnopravno sudjeluje i odlučuje u svim pitanjima vezanim za svoju sudbinu i sudbinu Regije. Mlade ljude ćemo odgajati u duhu mira i ljubavi prema kraju u kojem su rođeni. Jedino takve generacije omogućit će ekonomski i društveni napredak Regije.

Umirovljenici i svi ljudi treće životne dobi ne smiju biti marginalizirani. U tom će kontekstu stranka stvoriti prostor za djelovanje umirovljenika, kako bi njihova iskustva uključila u razvoj Regije. Posljednje godine svoga života svaki čovjek ima pravo da proživi dostojanstveno i bez osjećaja nemoći i napuštenosti.

O VJERI

Dubrovačka Libertas stranka smatra kršćanstvo važnim atributom formiranja kulturne posebnosti Dubrovačke regije. DLS se zalaže za očuvanje i slavljenje vjerskih svečanosti koje su postale kulturna baština svih stanovnika Dubrovačke regije. Isto tako DLS se zalaže da se vjerski objekti koji imaju kulturno-povijesnu vrijednost održavaju na teret čitavog društva.

DLS se zalaže za odvojenost države od crkve. DLS drži da je diskriminacija građana zbog vjere nedopustiva i suprotna ljudskom dignitetu, pa je nužno zalagati se za ravnopravnost svih vjera koje građani ovog prostora ispovijedaju.

O OBRAZOVANJU

U obrazovanju Stranka će poticati prožimanje tradicionalnih vrijednosti Dubrovačke regije sa svjetskim iskustvom. Zalagati će se da obrazovni programi budu u skladu sa ekonomskim i kulturnim programom Regije, a standardi obrazovanja usklađeni sa europskim standardima.

DLS smatra, da osim državnih, treba omogućiti otvaranje i privatnih obrazovnih institucija, te da osim postojećih, treba osnivati škole koje su po obliku slične američkim koledžima.

Regija treba odlučivati o formiranju visokoškolskih ustanova, kao mjestima okupljanja intelektualnih potencijala Regije.

DLS će se zalagati da se u osnovne škole u Regiji fakultativno uvede podučavanje dijalekata Dubrovačke regije, što je moralna obaveza prema vlastitom identitetu.

Regija će svojim najdarovitijim učenicima i studentima omogućiti obrazovanje i stjecanje dodatnih znanja pri elitnim svjetskim učilištima.

O DIJALEKTIMA

Jezično određenje Dubrovačke regije veoma je složeno. Jezični repertoar Dubrovačke regije obuhvaća razne dalmatinske i dubrovačke govore. Hrvatski jezik se govori u njegovim dijalektalnim varijantama te u pojedinim standardnim oblicima. Lokalne dijalekte vezane za vrijednosti lokalnih kulturnih tradicija, a koji su simbol zajedničke samosvijesti potrebno je čuvati i zaštititi kao izraz jezičnog i kulturnog bogatstva Dubrovačke regije. Potrebno je stoga dijalekte Dubrovačke regije uključiti u školske planove i programe. Očuvanje dijalektalnog bogatstva Dubrovačke regije, kroz njegovanje dubrovačkog, zapadno-pelješkog, korčulanskog, lastovskog i ostalih regionalnih dijalekata je imperativ u cilju očuvanja identiteta, te kulturne i jezične baštine pojedinih subregija.

O DUBROVAČKOJ BAŠTINI

Više od dvije tisuće godina duga povijest Dubrovačke regije rezultirala je baštinom od neprocjenjive svjetske vrijednosti. Nažalost danas ta je baština dijelom zapuštena, pa i devastirana.

Dubrovačka regija mora ljubomorno čuvati svoju baštinu. Stranka će podržavati razne državne i privatne inicijative koje imaju za cilj zaustaviti propadanje i uništavanje spomenika, te koje će raditi na njihovoj zaštiti i obnovi.

Sva financijska sredstva namijenjena ovoj djelatnosti treba zadržati na razini regije, jer je spomenički fond prvorazredne svjetske vrijednosti dijelom u kritičnom stanju, a izdaci za obnovu i zaštitu su ogromni.

Stranka izričito traži vraćanje kulturnog i arhivskog blaga iznesenog legalnim ili nelegalnim putem iz ovog područja.

Stranka se zalaže za očuvanje, obnovu i zaštitu svih spomeničkih vrijednosti koje su okarakterizirale ove prostore i postale osobitošću Dubrovačke regije.

Očuvanje svih povijesnih elemenata starogradskih jezgara gradića i naselja Dubrovačke regije i poticanje originalne arhitekture sela Dubrovačke regije, osnova su ambijentalnog razvoja.

O ZDRAVSTVU

Svaki pojedinac ima pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Stoga će se Stranka zalagati za efikasan i ekonomičan sustav zdravstvenog osiguranja. Trajnu zdravstvenu strategiju će temeljiti na privilegiranom sustavu fiskalne politike prema zdravstvu, sve do oslobađanja plaća u zdravstvu od poreza i doprinosa, u cilju stvaranja materijalne i kadrovske osnove za stalno unapređenje kvalitete. Posebna zadaća Regije biti će poticanje aktivne politike usmjerene suzbijanju invalidnosti i osiguranju rehabilitacije tjelesno i duševno oštećenih osoba, kako bi se navedene osobe uz dužnu pomoć, osposobile u raznovrsnim područjima i aktivnostima i uključile u normalan život. Građanima Regije omogućiti će se slobodan izbor lječilišta na cijelom prostoru Dubrovačke regije, a po posebnoj medicinskoj indikaciji, i bilo gdje u svijetu.

O SPORTU

DLS smatra da sport omogućuje razvoj kontakata među mladima, pridonosi boljem međusobnom razumijevanju. Stoga treba naročitu pažnju posvetiti razvoju lokalne sportske infrastrukture, amaterskog sporta i rekreacije, a sportske objekte učiniti dostupnim građanima, a prije svega mladima. Postojanje i razvoj profesionalnog sporta u Regiji mora biti bazirano na tržišnim načelima, a nikako na teret zajednice.

O MASS-MEDIJIMA

Sloboda mišljenja i izražavanja je jedno od temeljnih ljudskih prava. Na osnovu toga država je dužna omogućiti slobodan protok ideja u riječi i slici. DLS će nastojati da mass-mediji osiguraju raznovrsnost izvora informacija, što omogućuje svakom pojedincu provjeru točnosti činjenica i objektivnu ocjenu događaja.

Novinari moraju imati pravo na slobodu izvješćivanja i pristupa informaciji, dok glasila trebaju pokazivati razumijevanje za sve što pogađa pojedince, ne minorizirajući pri tom ni jednog od političkih, društvenih, kulturnih i gospodarskih subjekata. U cilju objektivnog izvješćivanja novinari se moraju rukovoditi i biti vezani jedino deontologijom struke i novinarskom etikom. DLS će se suprotstaviti svima onima koji bi svojim činima dovodili do uznemirivanja novinara koji se u svom radu rukovodio pravilima struke.

O IMIGRACIJSKOJ POLITICI

Dubrovačka regija je osjetljivo zemljopisno i pogranično područje i zbog toga imigracijsku politiku treba oblikovati i provoditi na razini regije. Stranka se zalaže da se po uzoru na useljeničku politiku imigracijskih zemalja, imigracijski tijekovi prema regiji i unutar nje sustavno prate, analiziraju i kanaliziraju, na način kojeg bi odredili regionalni imigracijski propisi. Posebno treba poticati useljenje u Regiju investitora i poduzetnika, te osoba u deficitarnim zanimanjima. Ali u trajnom i sezonskom zapošljavanju prednost treba dati domicilnom stanovništvu.

Poštivanje običaja i kulture prostora Dubrovačke regije, te uspješna integracija doseljenika u socijalni ambijent Dubrovačke regije osnova je za očuvanje dostignute razine tolerancije i suživota u Regiji. Svakom doseljeniku bit će omogućeno da njeguje vlastite etničke i kulturne posebnosti.

O ISELJENICIMA

Radi upoznavanja i stalnog informiranja o događajima u ovom prostoru s ciljem održavanja identifikacijskih veza sa domovinom, kao i radi zaštite od informacijskog manipuliranja, Stranka se zalaže za održavanje neprekidnih intenzivnih kontakata sa klubovima, udrugama i drugim oblicima organiziranog okupljanja iseljenika iz Dubrovačke regije. Zalažući se za mnogobrojne ekonomske i druge iseljenike sa ovog prostora, za njihovo uključivanje u gospodarska i kulturna zbivanja, smatramo neophodnim osnivanje institucija, koje bi pratile investicijske potrebe ovog prostora, informirale o mogućnostima profitabilnog ulaganja, vršile transfer kapitala i osiguravale njegovu pravnu zaštitu, uz priznavanje poreznih olakšica i drugih pogodnosti za investicije iseljenika.