Statut

   Dubrovačka Libertas stranka

 

Prijedlog Statuta Dubrovačke Libertas stranke: dls-statut.pdf

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (“Narodne novine”, br.: 111/96., 164/98. i 36/01.) na Osnivačkoj skupštini DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE održanoj _______________ 20__. u Dubrovniku donesen je

STATUT
DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

DUBROVAČKA LIBERTAS STRANKA je regionalna hrvatska politička stranka, osnovana na načelima višestranačja, parlamentarnog sustava, podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku i jednakopravnosti svih pred zakonom.

Opći ciljevi stranke određeni su u Programskoj deklaraciji prihvaćenoj na osnivačkoj skupštini.

DUBROVAČKA LIBERTAS STRANKA posebno će se starati o očuvanju i promicanju posebnosti i vrijednosti političke, gospodarske i kulturne baštine i tradicije Dubrovačke regije kao sastavnog dijela Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ovim Statutom DUBROVAČKA LIBERTAS STRANKA uređuje pravni položaj, naziv, sjedište, pečat, zastavu i znak, predstavljanje i zastupanje, područje, ciljeve i načela, način djelovanja, oblike organiziranja i unutarnje ustrojstvo (upravna tijela, te način njihovog izbora i opoziva), određuje nadležnosti pojedinih upravnih tijela stranke, sredstva za rad, prestanak, postupak s imovinom u slučaju prestanka i ostala pitanja značajna za rad stranke.

Članak 3.

Ostvarivanje ciljeva, napose onih naznačenih u svojoj Programskoj deklaraciji DUBROVAČKA LIBERTAS STRANKA nastojat će postići svojim političkim djelovanjem prije svega na području Dubrovačke regije, ali i na svim državnim i društvenim razinama.

Ostvarivanje naznačenih ciljeva zadaća je svakog člana DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE.

NAZIV I SJEDIŠTE STRANKE

Članak 4.

Naziv političke stranke je DUBROVAČKA LIBERTAS STRANKA.

Skraćeni naziv stranke je DLS.

Sjedište DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE je u Dubrovniku.

Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta donosi Malo vijeće stranke.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE STRANKE

Članak 5.

DUBROVAČKU LIBERTAS STRANKU predstavlja i zastupa predsjednik stranke.

U slučaju njegove spriječenosti, predsjednika DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE zamjenjuje jedan od dopredsjednika kojeg odredi Malo vijeće.

PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 6.

DUBROVAČKA LIBERTAS STRANKA djeluje na području Republike Hrvatske s naglaskom na područje Dubrovačke regije (područje Konavala, Župe dubrovačke, Dubrovnika, Dubrovačkog primorja, Pelješca, Korčule, Lastova, Mljeta i Elafitskog otočja).

DUBROVAČKA LIBERTAS STRANKA surađuje sa svojim članovima, pristašama i simpatizerima i izvan Republike Hrvatske, te s organizacijama osnovanim u inozemstvu sukladno važećim propisima Republike Hrvatske i pravnom poretku pojedine strane zemlje.

DUBROVAČKA LIBERTAS STRANKA se može učlaniti u međunarodne političke i nepolitičke organizacije.

Odluke o suradnji i učlanjenju donosi Veliko vijeće DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE.

PEČAT I ZNAKOVLJE

Članak 7.

Pečat DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE je ovalnog oblika, dužine promjera 35 mm i visine promjera 20 mm, koji uz gornji rub ovala ima ispisanu riječ DUBROVAČKA, vodoravno po sredini pečata riječ LIBERTAS, a uz donji rub ovala riječ STRANKA.

Zastava DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE je pravokutnog oblika sastavljenog od dva horizontalno podijeljena polja, gornjeg bordo-crvenog i donjeg srebrno-sivog, sa stiliziranim grbom Dubrovačke Republike, lijevo po sredini zastave, sa osam horizontalno naizmjenično postavljenih crvenih i srebrnih greda (od kojih je prva s gornje strane crvena), te sa skraćenim nazivom stranke (DLS), desno po sredini zastave, u srebrno-sivoj boji u gornjem polju zastave, a u bordo-crvenoj boji u donjem polju zastave.

Znak DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE je kvadratnog oblika sastavljenog od dva horizontalno podijeljena polja, gornjeg bordo-crvenog i donjeg srebrno-sivog, sa stiliziranim grbom Dubrovačke Republike, po sredini znaka, sa osam horizontalno naizmjenično postavljenih crvenih i srebrnih greda (od kojih je prva crvena), te sa punim ili skraćenim nazivom stranke u bordo-crvenoj boji desno od kvadratnog znaka.

Slova u skraćenom nazivu stranke DLS su razmaknuta i boldirana, napisana u “Times New Roman” fontu, dok je puni naziv stranke Dubrovačka Libertas stranka napisan također u “Times New Roman” fontu, ali bez razmicanja i boldiranja slova i u manjem fontu od skraćenog naziva stranke.

Način uporabe znakovlja i pečata donosi Veliko vijeće stranke.

II. TEMELJNA NAČELA I CILJEVI DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

Članak 8.

Temeljna svrha političkog djelovanja DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE jest gospodarski i demokratski boljitak Dubrovačke regije, ali i preostalog područja Republike Hrvatske

Članak 9.

Temeljni ciljevi DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE su:

1. duhovno, materijalno i socijalno blagostanje Dubrovačke regije, ali i svakog građanina na području djelovanja stranke,

2. brža gospodarska obnova i razvitak, potpunijim korištenjem prirodnih i ljudskih potencijala, osobito u turizmu, pomorstvu, trgovini, bankarstvu, poljoprivredi, te svim oblicima poduzetništva i obrtništva,

3. rješenje problema teritorijalne i prometne izoliranosti Dubrovačke regije od drugih hrvatskih područja, naročito izgradnjom Pelješkog mosta i auto ceste prema Splitu i Zagrebu,

4. poboljšanje komunalnog standarda građanstva, naročito vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda, javne čistoće, javnog gradskog i prigradskog prijevoza, javne rasvjete, tržnica na malo i sl.,

5. oblikovanje i provedba demografski, prostorno i ekološki održivog gospodarskog i socijalnog razvitka Dubrovačke regije,

6. dostizanje većeg zdravstvenog i socijalnog standarda svih kategorija stanovništva,

7. poboljšanje materijalnog položaja umirovljenika i socijalno ugroženih osoba,

8. poboljšanje kakvoće osnovnog školstva, srednjeg i visokog obrazovanja,

9. stvaranje povoljnijih materijalnih i društvenih uvjeta za brži razvitak znanosti, osobito onih koje na području djelovanja stranke imaju tradiciju, a to su humanističke, te onih koje su važne za razvitak turizma i pomorstva,

10. unapređenje svih oblika kulturnih djelatnosti, uključujući i reafirmaciju kulturnih vrijednosti Dubrovačke regije i njezinih posebnosti.

Članak 10.

U političkom djelovanju DUBROVAČKA LIBERTAS STRANKA polazit će od temeljnih vrijednosti slobodne i suverene Republike Hrvatske, sadržanih u njenom Ustavu.

JAVNOST RADA      

Članak 11.

Rad DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE i njezinih tijela je javan. Za javnost rada odgovoran je predsjednik i Malo vijeće stranke.

Iznimno, tijela DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE sa svojih sjednica mogu isključiti javnost kada se raspravlja o unutarstranačkim pitanjima.

III. ČLANSTVO

Članak 12.

Članom DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE može postati hrvatski državljanin pod uvjetom da je punoljetan, poslovno sposoban, te da nije član druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Član DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE mora prihvaćati Statut i Programsku deklaraciju stranke, te raditi na ostvarivanju njenih ciljeva.

Za učlanjenje u DUBROVAČKU LIBERTAS STRANKU potrebno je potpisati pristupnicu u članstvo stranke. Potpisana pristupnica dostavlja se Glavnom tajništvu stranke koje je dužno utvrditi udovoljava li potpisnik pristupnice uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

Ukoliko Malo vijeće stranke u roku od 30 dana od dana prispjele pristupnice pismenom odlukom ne odbije učlanjenje, smatrat će se da je izvršen upis u središnju evidenciju članstva stranke i od tog trenutka potpisnik pristupnice smatra se članom stranke.

Ukoliko je odluka Malog vijeća stranke negativna u odnosu na učlanjenje nekoga građanina Republike Hrvatske, o tome treba u pisanom obliku obavijestiti dotičnu osobu.

Ukoliko građanin Republike Hrvatske nije zadovoljan odlukom Malog vijeća stranke o svome članstvu može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od primitka odluke o kojoj odlučuje Veliko vijeće stranke, čija je odluka konačna.

Nakon konačne odluke o upisu novoga člana, izdaje mu se članska iskaznica.

Za evidenciju članstva DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE odgovoran je glavni tajnik stranke.

Članak 13.

Veliko vijeće DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE može posebno zaslužnu osobu za razvitak i ostvarivanje ciljeva stranke proglasiti počasnim članom.

Uvjete i postupak dodjele statusa počasnog člana utvrđuje Malo vijeće stranke.

Članak 14.

Član DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE ima pravo:

1. sudjelovati u radu stranke, odnosno stvaranju i provedbi politike stranke,

2. birati i biti biran u tijela stranke,

3. dobiti člansku iskaznicu stranke,

4. biti izvješćivan o radu stranke,

5. podnijeti ostavku na dužnost u stranci na koju je izabran ili imenovan,

6. istupiti iz stranke.

Dužnosti člana DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE su:

1. djelovati sukladno Statutu i Programskoj deklaraciji, te općim i drugim aktima i odlukama nadležnih tijela i dužnosnika stranke,

2. izvještavati o svom političkom djelovanju nadležna tijela i dužnosnike stranke,

3. štititi interese i ugled stranke i

4. provoditi odluke tijela stranke, pri čemu je mjerodavna odluka višeg tijela DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE.

Izvršavanje navedenih dužnosti te pridržavanje općih pravila uljuđenog ponašanja, predstavlja osnove stranačkog kodeksa.

Nepridržavanjem pravila takvog ponašanja, član ugrožava interese stranke, što se razmatra u postupku pred Sudom časti.

Za nepridržavanje pravila stranačkog kodeksa članu se može izreći mjera suspenzije i/ili isključenja iz stranke. Odluku o suspenziji donosi Malo vijeće stranke, a odluku o isključenju Sud časti. Na odluku o suspenziji, odnosno isključenju iz stranke, član ima pravo žalbe u roku od 8 dana, od dana izricanja odluke o suspenziji, odnosno isključenju, i to Velikom vijeću stranke.

Članak 15.

Članstvo u DUBROVAČKOJ LIBERTAS STRANCI prestaje:

1. smrću člana,

2. istupanjem iz stranke i

3. isključenjem iz stranke.

Članak 16.

DUBROVAČKA LIBERTAS STRANKA ima podupirajuće članove, državljane RH, koji moralno i materijalno potpomažu rad stranke. Podupiratelji ne mogu biti birani u tijela stranke, ali mogu sudjelovati u radu sjednica ako ih se pozove.

IV. ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

Članak 17.

DUBROVAČKA LIBERTAS STRANKA je ustrojena po funkcionalno-teritorijalnom načelu.

DUBROVAČKA LIBERTAS STRANKA se sastoji od ovih stupnjeva ustroja:

1. središnjih tijela (Sabor, Veliko i Malo vijeće stranke),

2. gradskih i općinskih podružnica, te

3. ogranaka.

SREDIŠNJA TIJELA DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

Članak 18.

Središnja tijela DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE jesu:

1. Sabor stranke

2. Malo vijeće

3. Veliko vijeće

4. Nadzorni odbor

5. Povjerenstvo za Statut i

6. Sud časti.

SABOR DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

Članak 19.

Najviše tijelo DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE je Sabor DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE.

Sabor DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE čine:

1. članovi Malog vijeća stranke,

2. predsjednici svih podružnica stranke, te

3. izaslanici podružnica stranke izabrani od strane skupština podružnica DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE na način da se na svakih 10 članova podružnice bira po jedan izaslanik.

Članak 20.

Sabor DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE:

1. utvrđuje temeljna načela politike DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

2. donosi i mijenja Statut i program stranke

3. razmatra i usvaja izvješća o radu središnjih tijela stranke

4. bira i razrješava članove Malog vijeća stranke

5. bira i razrješava članove Nadzornog odbora, Suda časti i Povjerenstva za Statut

6. može donositi preporuke, smjernice, rezolucije i odluke o radu i djelovanju stranke i tijela stranke

7. odlučuje o imovini stranke

8. donosi odluku o prestanku rada stranke.

Sabor DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE djeluje po Poslovniku kojega sam donosi.

Članak 21.

Sabor DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE saziva se u redovnom i izvanrednom zasjedanju.

Redovno zasjedanje Sabora saziva Malo vijeće DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE. U pravilu se odvija svake četiri godine i tada je to izborni Sabor. Izvještajni Sabor se održava u pravilu jednom godišnje.

Izvanredno zasjedanje saziva Malo vijeće na vlastiti poticaj ili na temelju odluke 1/2 članova Velikog vijeća, te na zahtjev najmanje jedne trećine svih podružnica DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE, i to u roku od 60 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko Malo vijeće odbije sazvati Sabor, saziva ga Veliko vijeće DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE, a ako i Veliko vijeće odbije sazvati Sabor, Sabor imaju pravo neposredno sazvati ovlašteni predlagatelji iz prethodnog stavka ovog članka (najmanje 1/2 članova Velikog vijeća, te najmanje 1/3 svih podružnica).

Sabor može donositi odluke ako je nazočna najmanje 1/2 sabornika. Odluke su pravovaljane kada za njih glasuje više od polovine nazočnih izaslanika.

PREDSJEDNIK DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

Članak 22.

Predsjednika DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE između svojih članova bira i razrješava Malo vijeće stranke natpolovičnom većinom glasova svih članova Malog vijeća.

Predsjednik se bira na mandatno razdoblje od 1 godinu dana i može biti izabran na najviše dva mandata uzastopno.

Predsjednik DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE predstavlja i zastupa stranku, a suodgovoran je s ostalim članovima Malog vijeća za cjelokupan rad stranke. On saziva sjednice Malog i Velikog vijeća stranke, predlaže njihov dnevni red, te predsjedava Malim i Velikim vijećem stranke, ukoliko ovim Statutom za pojedini slučaj nije drugačije određeno ili ukoliko za pojedinu sjednicu Malo ili Veliko vijeće ne odredi drugačije.

MALO VIJEĆE DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

Članak 23.

Malo vijeće DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE čini:

9 do 15 članova (s tim da broj uvijek mora biti neparan) koje bira Sabor stranke tajnim glasovanjem na mandatno razdoblje od 4 godine.

Članovi Malog vijeća između sebe većinom glasova svih članova Malog vijeća biraju i opozivaju: predsjednika, dva dopredsjednika, glavnog tajnika i glavnog rizničara stranke.

Predsjednik i dopredsjednici stranke se biraju na mandatno razdoblje od 1 godine, a glavni tajnik i glavni rizničar stranke na mandatno razdoblje od 2 godine.

Stranački dužnosnici iz prethodnog stavka mogu biti izabrani najviše dvaput uzastopno na istu stranačku dužnost.

Članak 24.

Glavni tajnik DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE priprema i skrbi se o:

1. radu Malog vijeća stranke

2. radu Velikog vijeća stranke

3. radu ostalih središnjih tijela stranke

4. ostalom, po naputku Malog vijeća ili predsjednika stranke.

Članak 25.

Glavni rizničar brine se o prihodima i rashodima DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE. Podnosi prijedlog financijskog plana i zaključnog računa.

Članak 26.

Prava i dužnosti Malog vijeća DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE su:

1. predlagati Velikom vijeću glavne i druge političke odluke

2. predlagati Velikom vijeću predsjednika Suda časti i donositi Pravilnik o njegovom radu

3. predlagati Velikom vijeću imenovanje predsjednika Nadzornog odbora i donositi Pravilnik o njegovom radu

4. predlagati Velikom vijeću imenovanje predsjednika Povjerenstva za Statut i donositi Poslovnik o njegovom radu

5. obavljati sve ostale poslove koji nisu u nadležnosti Sabora, Velikog vijeća i drugih tijela stranke.

Malo vijeće DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE djeluje prema Poslovniku kojeg samo donosi.

Članak 27.

Sjednice Malog vijeća saziva predsjednik DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Malog vijeća na zahtjev natpolovične većine članova Malog vijeća, a ako to odbije sjednicu može sazvati bilo koji član Malog vijeća koji za sazivanje takve sjednice i predloženi dnevni red prikupi naprijed navedeni potreban broj potpisa članova Malog vijeća.

Malo vijeće DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE odlučuje, kada je na njegovim sjednicama nazočna najmanje natpolovična većina od ukupnog broja članova. Odluke su pravovaljane ako za njih glasuje natpolovična većina nazočnih na sjednici.

VELIKO VIJEĆE DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

Članak 28.

Veliko vijeće DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE čine:

1. članovi Malog vijeća stranke i

2. predsjednici svih podružnica stranke.

Veliko vijeće DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE zasjeda po potrebi. Velikom vijeću stranke predsjedava predsjednik stranke, ili drugi član Malog ili Velikog vijeća kojeg za određenu sjednicu odredi Malo ili Veliko vijeće.

Članak 29.

Veliko vijeće DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE:

1. raspravlja i odlučuje o bitnim političkim i organizacijskim pitanjima

2. raspravlja o bitnim pitanjima iz djelovanja Malog vijeća stranke

3. prati provedbu i izvršavanje odluka stranke

4. utvrđuje godišnji financijski plan i prihvaća zaključni račun

5. utvrđuje izmjene i dopune Programske deklaracije i Statuta DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE i predlaže ih Saboru na prihvaćanje

6. razvija organizacijsko ustrojstvo stranke

7. proglašava počasne i podupirajuće članove stranke

8. obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno odredbama ovog Statuta

Veliko vijeće DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE djeluje prema Poslovniku kojeg samo donosi.

Članak 30.

Predsjednik DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE saziva Veliko vijeće stranke:

1. po odluci Malog vijeća stranke ili na zahtjev natpolovične većine članova Malog vijeća,

2. na zahtjev najmanje 1/2 članova Velikog vijeća.

Ako predsjednik unatoč odluci ili zahtjevu ovlaštenih predlagatelja odbije sazvati sjednicu Velikog vijeća, takvu sjednicu može sazvati bilo koji član Malog ili Velikog vijeća koji za sazivanje sjednice i predloženi dnevni red prikupi naprijed navedeni potreban broj potpisa članova Malog ili Velikog vijeća.

Veliko vijeće može donositi odluke kada je na sjednici nazočna najmanje 1/2 njegovih članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.

NADZORNI ODBOR DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

Članak 31.

Nadzorni odbor DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE neovisno je tijelo sastavljeno od 3 člana koji nadziru materijalno i financijsko poslovanje stranke. Ono podnosi izvješća Velikom vijeću stranke i Saboru.

Mandat članova Nadzornog odbora DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE traje četiri godine. Mandat može biti ponovljen.

Članovi Nadzornog odbora DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE ne mogu biti članovi drugih središnjih tijela.

POVJERENSTVO ZA STATUT DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

Članak 32.

Povjerenstvo za Statut DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE je tijelo sastavljeno od 3 člana. Ono brine o statutarnosti cjelokupnog rada DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE.

Mandat članova Povjerenstva za Statut DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE traje četiri godine. Mandat može biti ponovljen.

Članovi Povjerenstva za Statut DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE ne mogu biti članovi drugih središnjih tijela.

SUD ČASTI DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

Članak 33.

Sud časti je tijelo sastavljeno od 3 člana. Sud časti odlučuje o stegovnim i drugim sporovima unutar DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE i to na temelju ovoga Statuta kao i Pravilnika o radu kojeg donosi Malo vijeće DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE.

Članovi Suda časti DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE ne mogu biti istodobno članovi drugih središnjih tijela. Mandat im traje 4 godine i može biti ponovljen.

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

Članak 34.

Temeljna teritorijalna organizacija DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE je podružnica DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE.

Podružnica se u pravilu osniva za područje jedne općine, grada ili otoka.

Članak 35.

Podružnica se može ustrojiti ako ima najmanje 10 članova za gradove, a 7 za općine.

Članak 36.

Tijela upravljanja u temeljnim podružnicama jesu: Skupština članstva kao najviše tijelo i Izvršni odbor podružnice kao političko izvršno-provedbeno tijelo.

Članak 37.

Izvršni odbor podružnice sastoji se najmanje od pet članova: predsjednika, dopredsjednika, tajnika, rizničara, te još najmanje jednog člana, koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine.

Članak 38.

Podružnice pomažu u realiziranju i realiziraju politiku DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE neposrednim djelovanjem svojih članova u različitim oblicima okupljanja i djelovanja građana, usklađuju djelovanje ogranaka na svom području i izražavaju interese stranke u gradu ili općini u kojoj djeluju, a posebno u predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti.

Članak 39.

Podružnice djeluju sukladno političkim načelima DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE sadržanim u Programu, Statutu i odlukama viših tijela stranke.

Podružnice nominiraju kandidate stranke za izbore u predstavnička tijela općina, odnosno gradova, te predlažu kandidate za predstavnička tijela na ostalim razinama.

Članak 40.

Na području djelovanja podružnica, odnosno općina i gradova u kojima djeluje više članova stranke, a osobito na području za koje se osniva mjesni odbor ili gradski kotar osnivaju se ogranci u cilju uspostavljanja što učinkovitije teritorijalne organizacije stranke u podružnici te ostvarivanja politike mjesne samouprave.

Ogranak se osniva kad na području njegovog prostiranja djeluje najmanje 5 članova.

Članovi ogranka čine njegovu skupštinu, a skupština bira predsjednika, tajnika i rizničara ogranka.

Članak 41.

Odbori općinskih i gradskih podružnica dužni su izvješćivati o svom radu Veliko vijeće DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE.

Članak 42.

Općinske i gradske podružnice DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE imaju pečat, čiji broj sa sjedištem podružnice utvrđuje redoslijedom osnivanja Malo vijeće.

V. KANDIDIRANJE, IZBOR I OPOZIV ČLANOVA I DUŽNOSNIKA TIJELA DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

Članak 43.

Pravo biti izabran ili imenovan za dužnosnika stranke ima osoba koja ispunjava ove uvjete:

– da je hrvatski državljanin;

– da je punoljetna;

– da je poslovno sposobna;

– da ne obavlja poslove koji su nespojivi s obavljanjem stranačkih dužnosti;

– da u posljednje 3 godine nije bila član ili dužnosnik neke druge političke stranke;

– da s drugim dužnosnikom stranke nije srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, u pobočnoj do četvrtog stupnja, ili bračni ili izvanbračni supružnik, ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez obzira na to je li brak prestao ili nije, ili da u odnosu na drugog dužnosnika stranke nije u posvojiteljskom (posvojitelj, posvojenik) odnosu ili kumstvu;

– da protiv nje nije pokrenuta istraga odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti;

– da je dostojan kandidat za izbor ili imenovanje za dužnosnika stranke.

Nije dostojan kandidat za članstvo u stranci, te za izbor ili imenovanje za dužnosnika stranke osoba osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv službene dužnosti, za kazneno djelo izvršeno iz koristoljublja ili za drugo kazneno djelo izvršeno iz nečasnih pobuda ili koje je čini moralno nedostojnom za obavljanje političkih dužnosti. Takva osoba nema pravo na upis u stranku niti biti izabrana ili imenovana za dužnosnika stranke deset godina poslije izdržane, oproštene ili zastarjele kazne, a ako je osoba osuđena na novčanu kaznu ili joj je izrečena uvjetna osuda, pet godina od dana pravomoćnosti presude.

Nije dostojan kandidat za izbor ili imenovanje za dužnosnika stranke ni osoba čije ranije ponašanje ili djelatnost ne jamči da će ona savjesno obavljati stranačku dužnost.

Članak 44.

Sva tijela DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE biraju se na vrijeme od 4 godine.

Tajnim glasovanjem biraju se članovi Malog vijeća stranke, dok Sabor može odlučiti da će se članovi Povjerenstva za Statut, Suda časti, Nadzornog odbora i drugih tijela koje bira Sabor stranke birati javnim glasovanjem.

Kad je predloženo više kandidata od broja koji se bira obavezno je tajno glasovanje, a izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

Kad je predloženo točno onoliko kandidata koliko se i bira izabrani kandidat mora dobiti najmanje oloviota koliko se i bira izabrani kandidat mora dobirtili najveći broj glasovbanatpolovični broj glasova nazočnih članova tijela koje ga bira.

Kandidate za članove Malog vijeća koji se obvezno biraju tajnim glasovanjem, kao i broj takvih članova predlaže Veliko vijeće stranke, a to mogu učiniti i najmanje 20 članova DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE.

Tijela i dužnosnici organizacijskih jedinica stranke (podružnice i ogranci), biraju se i opozivaju po pravilima utvrđenim ovim Statutom za izbor i opoziv članova i dužnosnika središnjih tijela stranke.

Članak 45.

Kandidate za predstavnička tijela i dužnosnike u Republici Hrvatskoj predlažu:

Veliko vijeće DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE za predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike u Hrvatski sabor, župana, dožupane i vijećnike u županijskoj (regionalnoj) skupštini.

Izvršni odbori podružnica kandidate za gradonačelnika, dogradonačelnike, odnosno za općinskog načelnika, te za vijećnike u općinskim i gradskim vijećima.

Članak 46.

Svaki član tijela DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE može biti opozvan, ako ne izvršava svoju dužnost ili ne postiže rezultate koji zadovoljavaju.

Na opoziv članova tijela na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovog Statuta o izboru istih.

VI. GLAVNO TAJNIŠTVO DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

Članak 47.

Glavno tajništvo obavlja organizacijske, administrativne, pravne, komercijalne, knjigovodstvene, blagajničke i ostale stručne i tehničke poslove potrebne za funkcioniranje DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE i njezinih središnjih tijela.

Glavnim tajništvom rukovodi glavni tajnik.

U pravilu za obavljanje ovih poslova u glavnom tajništvu se može zaposliti odgovarajući broj stručnih ljudi.

VII. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 48.

DUBROVAČKA LIBERTAS STRANKA ostvarivat će prihode od:

1. članarine,

2. dobrovoljnih priloga (donacija),

3. naknada iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

4. naknada iz državnog proračuna,

5. izdavačke djelatnosti, prodaje promidžbenog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija,

6. od imovine u svojem vlasništvu, te

7. iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Materijalnim i financijskim poslovanjem stranke rukovodi glavni rizničar.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE

Članak 49.

DUBROVAČKA LIBERTAS STRANKA prestaje postojati odlukom Sabora i to ako je donese najmanje 2/3 ukupnog broja sabornika.

Članak 50.

U slučaju prestanka postojanja DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE sva imovina stranke udijelit će se po odluci Sabora novim korisnicima.

IX. OSTALE ODREDBE

Članak 51.

Sabor stranke može mijenjati i nadopunjavati ovaj Statut.

Članak 52.

Ovlast tumačenja ovog Statuta ima:

1. Sabor stranke

2. Povjerenstvo za Statut prema Poslovniku o svom radu.

X. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 53.

Osnivačka skupština bira privremeno predsjedništvo (Malo vijeće) DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE od 9 do 15 članova (s tim da broj uvijek mora biti neparan), koje  onda između svojih članova bira predsjednika, dva dopredsjednika, glavnog tajnika i glavnog rizničara stranke.

Privremeno Malo vijeće obnaša dužnost do saziva Sabora.

Privremeno Malo vijeće sazvat će Sabor DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE najkasnije u roku od 1 godine od održane osnivačke skupštine.

Članak 54.

Ovlašćuje se privremeno Malo vijeće iz prethodnog članka ovog Statuta da u roku od 6 mjeseci od održane osnivačke skupštine sazove općinske, odnosno gradske organizacije DUBROVAČKE LIBERTAS STRANKE.

Članak 55.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se odmah.
Ovaj Statut će biti objavljen u “Narodnim novinama” ili u jednom od javnih glasila.

Predsjedavatelj
Radnog predsjedništva Osnivačke skupštine
Dubrovačke Libertas stranke:
____________________________________